Verwante en niet verwante doorstroom

Een belangrijke vraag bij de doorstroom van vmbo naar mbo is de keuze van de sector in het mbo. Wanneer leerlingen doorstromen naar dezelfde sector als in het vmbo, is sprake van verwante doorstroom. Bij niet-verwante doorstroom wordt in de overstap van vmbo naar mbo van sector veranderd. De verwante en niet-verwante doorstroom worden nagegaan voor de leerweg als geheel en voor de sectoren afzonderlijk . Leerlingen uit een intersectoraal programma blijven buiten beschouwing. Deze programma’s bereiden de leerlingen niet voor op een specifieke sector in het mbo.

De figuur geeft voor een aantal jaren weer bij welk deel van de leerlingen sprake is van verwante doorstroom. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De kaart geeft de cijfers van de verwante doorstroom per provincie weer. Wanneer met de cursor over de kaart bewogen wordt, worden de cijfers per provincie zichtbaar. De tabel maakt een vergelijking van twee afzonderlijke jaren (voor de volledigheid wordt intersectoraal hier wel meegenomen).

Doorstroom naar zelfde sector in mbo

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

Verwante doorstroom per provincie

Onderstaande kaart toont gegevens voor cohort 2013 (gegevensjaar 2016).

Vergelijking van de verwante doorstroom tussen cohort 2010 en cohort 2013

De percentages voor verwante doortstroom zijn vetgedrukt. De tabellen binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2010 en 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2010
  • 2013
  Cohort 2010
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 2.032 52% 20% 23% 4% 0%
Techniek 1.379 26% 52% 15% 5% 0%
Zorg & welzijn 1.628 20% 7% 68% 5% 0%
Landbouw 1.714 23% 20% 28% 28% 0%
Intersectoraal 6.110 37% 26% 32% 4% 0%
Totaal 12.863 34% 24% 33% 8% 0%
  Cohort 2013
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 1.399 58% 17% 20% 2% 0%
Techniek 1.506 25% 56% 14% 4% 0%
Zorg & welzijn 1.155 18% 8% 68% 6% 0%
Landbouw 1.685 22% 21% 25% 30% 0%
Intersectoraal 7.247 36% 27% 31% 5% 0%
Totaal 12.992 34% 27% 31% 8% 0%
Verklarende woordenlijst intersectoraal
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht