Instroom in sectoren nader bekeken

In de figuren wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar in de verschillende sectoren is ingestroomd, weergegeven. Op de linkeras zijn met staven de aantallen leerlingen weergegeven. Op de rechteras is het percentage ten opzichte van een basiscohort aangegeven. Waar geen percentage is vermeld, is er geen instroom. Zo wordt achtereenvolgens de ontwikkeling van de sectoren Economie, Landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn weergegeven. De laatste figuur geeft de ontwikkeling weer voor de intersectorale programma's.

Vanaf 1 augustus 2016 zijn de sectoren in het vmbo geleidelijk vervangen door nieuwe beroepsgerichte profielen. Dit overzicht toont daarom aanvullende figuren op basis van profielen. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te maken, zijn de cijfers verkregen vanuit sectoren omgezet naar de nieuwe profielen. In deze cijferomzetting is een aantal aannames gedaan. Voor meer informatie over de profielen in het vmbo, zie https://nieuwvmbo.nl

Het aantal in leerjaar 3 ingestroomde leerlingen per sector

In de rechter-as van de figuren is te zien of de afgelopen jaren meer of minder leerlingen (procentuele ontwikkeling) onderwijs volgden in een specifieke sector. Dit ten opzichte van het cohort van vijf jaar eerder, respectievelijk 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2016.

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016

Sectoren

Profielen

Sectoren

Profielen

Sectoren

Profielen

Sectoren

Profielen

Sectoren

Profielen

 

Verklarende woordenlijst cohort intersectoraal
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht