Ontwikkelingen per leerweg, sector en programma

Deze figuren laten de ontwikkeling zien van de instroom in de diverse sectoren. Het aantal leerlingen in 2006 is op 100 procent gesteld. Bij een toename van het aantal leerlingen ten opzichte van 2006 stijgt de index boven de 100. Bij een afname daalt de index onder de 100. In 2006 waren er nog geen intersectorale programma’s. Voor die programma’s is 2007 (schooljaar 2007-2008) als basisjaar genomen en op 100 gesteld.

Door in de legenda van de grafiek op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën worden weggelaten of toegevoegd in de weergave. Wanneer de cursor over de grafiek wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers.

Vanaf 1 augustus 2016 zijn de sectoren in het vmbo geleidelijk vervangen door nieuwe beroepsgerichte profielen. Dit overzicht toont daarom aanvullende figuren op basis van profielen. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te maken, zijn de cijfers verkregen vanuit sectoren omgezet naar de nieuwe profielen. In deze cijferomzetting is een aantal aannames gedaan. Voor meer informatie over de profielen in het vmbo, zie https://nieuwvmbo.nl

De ontwikkeling van de instroom in leerjaar 3 naar sector

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2016. Het aantal leerlingen in 2006 is gesteld op 100% (voor de sector Intersectoraal geldt 2007 als basisjaar).

De ontwikkeling van de instroom in leerjaar 3 naar profiel

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2016. Het aantal leerlingen in 2006 is gesteld op 100% (voor profiel Dienstverlening & Producten geldt 2007 als basisjaar).

De verdeling van de instroom naar sector

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2016. Het aantal leerlingen in 2006 is gesteld op 100% (voor de sector Intersectoraal geldt 2007 als basisjaar).

 

De verdeling van de instroom naar profielen

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2016. Het aantal leerlingen in 2006 is gesteld op 100% (voor profiel Dienstverlening & Producten geldt 2007 als basisjaar).

De ontwikkeling van instroom van leerlingen met lwoo-indicatie in leerjaar 3

De ontwikkeling van instroom in intrasectorale programma’s

Met de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo per 1 augustus 2016 komen de intrasectorale programma’s te vervallen. Leerlingen die voorheen in intrasectorale programma’s zaten, zitten nu in een van de profielen. Deze leerlingen zijn bijvoorbeeld ingestroomd in het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) of het profiel Bouwen, Wonen, Interieur (BWI) in plaats van ‘techniek breed’. Dit verklaart de sterke afname van de instroom in intrasectorale programma’s per 2016. De leerlingen die momenteel nog een intrasectoraal programma volgen, ronden dus in schooljaar 2017 – 2018 het oude examenprogramma af.

Voor meer informatie, zie https://nieuwvmbo.nl

Verklarende woordenlijst indexcijfer intersectoraal intrasectoraal lwoo
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht