Regionale verschillen

Een landelijk patroon hoeft niet voor elke regio te gelden. Sociaaleconomische verschillen tussen delen van het land, het aanbod aan vmbo-opleidingen en eventuele andere factoren kunnen een rol spelen in de keuze van leerlingen voor een bepaalde sector. Er zijn regionale verschillen te zien als het gaat om leerlingen die het vmbo instromen, doorstromen en uitstromen.
In dit deel wordt de instroom in de leerwegen per provincie en voor de stedelijke en rurale gebieden in kaart gebracht. Eerst wordt voor alle provincies een beeld gegeven van het aantal locaties waar leerweg specifieke opleidingen worden aangeboden, het aantal leerlingen in leerjaar 3 op die locaties, de verdeling van leerlingen over de sectoren en ontwikkelingen daarin. Vervolgens wordt ingezoomd op een drietal krimpgebieden en gebieden ingedeeld naar de mate van verstedelijking.

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht