Ontwikkelingen in de verdeling van uitval over verschillende vmbo-stromingen

Het vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Om een startkwalificatie te behalen, moeten jongeren verder leren op het mbo of het havo. Jaarlijks verlaten jongeren voortijdig hun opleiding, een klein deel nog tijdens het vmbo, een groter deel valt uit rond de overstap naar een vervolgopleiding.

De grafiek geeft weer welke leerweg en sector in het vmbo de leerlingen die zijn uitgevallen volgden. Tevens is aangegeven welk deel van de uitgevallen leerlingen leerwegondersteunend onderwijs volgden. De uitval is vastgesteld op basis van de positie van leerlingen in het meest recente schooljaar.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2003 t/m 2005 (gegevensjaar 2013).

Uitval in het vmbo en mbo, naar leerweg, sector en lwoo-indicatie

  • Leerweg
  • VMBO-sector
  • LWOO
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht