Leerwegen en het studiesucces op het mbo

Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg stromen vooral door naar opleidingen op mbo2. Dit is terug te zien in het percentage leerlingen dat een diploma haalt op niveau 2. Tegelijkertijd maakt de grafiek duidelijk dathet vanuit de basisberoepsgerichte leerweg goed mogelijk is een diploma te halen op niveau 3 en 4.
Procentueel gezien is van de uitgestroomde leerlingen het aandeel met een mbo-diploma op niveau 4 het grootst. Dat geldt voor leerlingen uit alle leerwegen van het vmbo.

De grafieken laten zien verschillen tussen de leerwegen zien.  De eerste grafiek geeft voor de verschillende leerwegen weer wat het hoogst behaalde diploma is. De tweede grafiek geeft voor de verschillende leerwegen weer wat de hoogste opleiding was die leerlingen behaalden.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2003 t/m 2005 (gegevensjaar 2013).

  • 2003
  • 2004
  • 2005

Ontwikkeling in het hoogst behaalde mbo-diploma

Ontwikkeling in het hoogst behaalde diploma van leerlingen in het vervolgonderwijs

Ontwikkeling in het hoogst behaalde mbo-diploma

Ontwikkeling in het hoogst behaalde diploma van leerlingen in het vervolgonderwijs

Ontwikkeling in het hoogst behaalde mbo-diploma

Ontwikkeling in het hoogst behaalde diploma van leerlingen in het vervolgonderwijs

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht